På denne side kan du få hjælp til at løse opgaverne i materialet til 7.-9. klasse. Du finder her nyttige links, tips, artikler og illustrationer, som du skal bruge.

Kapitel 1

Gode links:

Som indledning kan du på Landbrug & Fødevarers hjemmeside læse om de forskellige produktionsdyr i det danske landbrug

Derudover samler Dyrenes beskyttelse hvert år en oversigt over dansk landbrug. Her finder du tal og statistikker i forhold til, hvor meget vi producerer og hvor meget areal af Danmark, der er dækket af landbrug.

Aktivitet 1

Gode links:

Statistikbanken under emner og "Landbrug, gartneri og skovbrug" kan du finde oplysninger om hvilke landbrugsvar, der produceres flest af. Her kan du også finde ud af, hvor i landet der er flest produktionsdyr - og hvilke der er flest af.


På Landbrug og Fødevares hjemmeside kan du finde statistikker for produktion og handel med grisekød, okse- og kalvekød, mejeriprodukter samt æg og fjerkræ. Du kan også finde tal og fakta om den danske fødevareklynge med statistikker over bl.a. landbruget og fødevareerhvervets struktur, produktion, afsætning, indkomstforhold, miljø- og klimapåvirkninger, økologi mv. 

​Aktivitet 2

Gode links:  

Her finder du baggrundsviden til brug når I skal diskutere de etiske dilemmaer i forbindelse med aflivning af dyr.

Rapporter

Generel viden

Kapitel 2

Gode links:  

Som introduktion til disse opgaver kan du her læse mere om hvordan etik og lovgivning hænger sammen.

Supplerende oplysninger:
Derudover kan det være godt at vide, at man i artikel 13 i traktaten om EUs fuktionsområde har skrevet ind, at man skal tage hensyn til dyrenes velfærd. Det gælder altså for alle love i hele Europa!

Artikel 13 EUF: Hensyn til dyrevelfærd i EU's politikker [tidligere protokollen om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd]

Når Unionens politikker inden for landbrug, fiskeri, transport, det indre marked, forskning og teknologisk udvikling samt rummet, fastlægges og gennemføres, tager Unionen og medlemsstaterne fuldt hensyn til velfærden hos dyr som følende væsener, samtidig med at de respekterer medlemsstaternes love og administrative bestemmelser samt deres skikke, navnlig med hensyn til religiøse ritualer, kulturelle traditioner og regionale skikke.

Aktivitet 3

Gode links:  

Kapitel 3

Aktivitet 4

Gode links:

Artikel fra Weekendavisen, der handler om domesticerings pris - er der fordele og ulemper ved domesticering?

Supplerende oplysninger:

Mendels 1. lov - udspaltningsloven
Et individ opstået ved kønnet forplantning har to arveanlæg for samme egenskab (fx pelsfarve).

De to arveanlæg er faste anlæg, der (normalt) hverken tabes eller genopstår. Desuden kan det ene anlæg dække (dominere) det andet vigende (recessive) anlæg.

De to anlæg (gener) fordeles til kønscellerne i forholdet 1:1, således at halvdelen af kønscellerne indeholder det ene gen og den anden halvdel indeholder det andet gen.

Dette kaldes Mendels første lov.

Mendels 2. lov - loven om den fri rekombination
De to anlæg nedarves uafhængige af hinanden idet forskellige kombinationer dukker op i de proportioner, man ville forvente ved en tilfældig fordeling.

Beregn udspaltningsforhold for rolige, hvide mink = RRgg, Rrgg og Rrgg

R = Rolige

r = frygtsomme

G = Sorte

g = Hvide

Mendels krydsningsskema

​RG ​Rg ​rG ​rg
​RG        
​Rg  
​rG        
​rg

 

 

Aktivitet 5

Supplerende oplysninger:  

Når du skal udregne, hvor mange procent et slagtesvin og en slagtekylling vejer mere end deres stamfædre gjorde ved samme alder, kan du tage udgangspunkt i disse tal:

Svin:
Et vildsvin på 6 måneder vejer ca. 25 kg.
Et moderne svin på 6 måneder vejer ca. 100 kg.

Kylling:
En junglehøne vejer ca. 200 g., når den er 34 dage gammel.
En moderne slagtekylling vejer ca. 2.000 g. når den er 34 dage gammel.

Gode Links: 

Rapporter:  

Aktivitet 6

Supplerende oplysninger:  

I Danmark holder vi produktionsdyr på forskellige måder. Her er listet nogle af de mest almnindelige og forklaret kort, hvad de indebærer:

Konventionel, traditionel, almindelig; Den produktionsform, som de fleste af de danske produktionsdyr holdes under. Produktionen skal overholde de generelle lovkrav der er for produktion af dyr i Danmark. Der er blandt andet krav til hvor meget plads dyrene skal have, hvordan de skal passes og hvor lang tid, de må transporteres til slagtning. Folk fra Fødevarestyrelsen kontrollerer at reglerne overholdes. Der er regler for hver dyreart.

Her kan du læse mere om reglerne for den konventionelle produktion

Økologi; Den "alternative" produktionsform, som nok er mest kendt. I den økologiske produktion er der yderligere krav til produktionen ud de generelle lovkrav. Der er blandt andet krav om, at dyrene skal fodres med økologisk foder og at de skal kunne komme ud noget af året.

Friland; En anden forholdsvis udbredt produktionsform. Udover de generelle lovkrav vedr. udendørs hold af svin, er der en række specifikke krav til produktion af frilandsgrise. Frilandsgrise skal blandt andet fødes udendørs og søerne skal holdes på friland.

Her kan du læse om reglerne for den økologiske- og Frilandsproduktionen

Gode links:  

Rapporter:

Kapitel 4

Aktivitet 7

Gode links:

Kortere video indlæg fra Youtube om hvad stress hos dyr er - Fortælleren i videoen er underviser på Hansenberg, skolen hvor man uddanner veterinærsygeplejersker.

Kapitel 5

Aktivitet 8

Gode links:     

Her kan du se en video med, hvordan du bygger dit eget håndspektroskop

Aktivitet 9

Videnskabelig artikel:        

Her kan du læse mere om hvad der sker når kyllingernes strøelse bliver våd - artiklen er på engelsk.

Kapitel 6

Baggrundsviden

Her finder du baggrundsviden til brug når I skal diskutere de etiske dilemmaer i forbindelse med aflivning af dyr

Aktivitet 10

Artikler:

Rapporter: 

Ekstra oplysninger til at løse aktivitet 10:


Næringsstoffer i mælken
I nedenstående skema kan du se mælkens næringsstoffer den dag, koen kælver (=dag 0 = råmælk) , tre dage efter koen har kælvet (= dag 3) og fem dage efter koen har kælvet (= dag 5).

Bestanddel ​Dag 0 ​Dag 3 ​Dag 5
​Tørstof ​220 ​100 ​100
​Laktose ​45 ​90 ​100
​Lipider ​150 ​90 ​100
​Mineraler ​120 ​100 ​100
​Proteiner
​      Kasein ​210 ​110 ​110
​      Albumin ​500 ​120 ​105
​      Globulin ​3500 ​300 ​200
​Vitaminer
​     A ​600 ​120 ​100
​     Karoten ​1200 ​250 ​125
​     E ​500 ​200 ​125

​     B1

     (Thiamin)

​150 ​150 ​150

​     B2

     (Riboflavin)

 320

​130 ​110

​     B5

    (Pantotensyre)

​45 ​110 ​105

 Kilde: Cunningham Textbook of veterinary Physiology, Third edition

Aktivitet 11

Byg en model af et tværsnit af et kohorn
Modellér de forskellige strukturer og tænk over deres konsistens (fx. hud er blød, horndannende væv er lidt hårdere, dødt horn er hårdt - men ikke så hårdt som knogle etc....).

Tips: En "Sinus" er et luftfyldt hulrum

Billedet viser et kohorn opbygning i lag

Artikler:

Kapitel 7

Baggrundsviden

Er du interesseret i at læse mere om transport af grise, kan du finde flere informationer her.

Aktivitet 12

Her kan du læse om hvordan stress kan påvirke kødkvaliteten og hvad det har med pH at gøre.

Artikler

Synes du at pH-værdier er spændende, er her en ekstra opgave om pH-værdi i kød

Aktivitet 13

Gode links

Statistikbanken under emner og "Landbrug, gartneri og skovbrug" kan du finde oplysninger om hvilke landbrugsvar, der produceres flest af. Her kan du også finde ud af, hvor i landet der er flest produktionsdyr - og hvilke der er flest af.

Kort med transporttider til slagteriet i Ringsted
Kort med transporttider til slagteriet i Horsens
Oversigt over Danish Crowns afdelinger. Du skal kigge under "Fabrikker og slagterier". 

Aktivitet 14

Gode links

På DMIs hjemmeside kan du finde oplysninger om vejret og temperaturen flere år tilbage.

Artikler og regler

Læs her om, hvordan lastbilerne er indrettede og hvordan man kan nedkøle grisene på de varme dage.
bekendtgørelsen om beskyttelse af dyr under transport finder du de regler, man skal overholde når man transporterer dyr. Her kan du se om der er særlige regler for transport af søer.

Aktivitet 15

Gode links

Minkbranchens seneste offentliggjorte retningslinjer for aflivning af minkHer kan du også læse, hvor lang tid der går inden minken mister bevidstheden.

Regler

slagte- og  aflivningsforordningen fra EU kan du læse, hvilke metoder, der er lovlige at anvende til aflivning af produktionsdyr. I bilag 1 (side 19 og frem) finder du et skema med dyreart og lovlige aflivningsmetoder.

Fødevarestyrelsen har udgivet en vejledning til de inspektører, der skal sikre, at dyr på slagterierne aflives korrekt. På side 31 kan du læse om aflivning med CO2 

 

Hvad sker der når CO2 kommer i kontakt med slimhinderne i næse, øjne og mund?

CO+ H2O = ?

Kapitel 9

Aktivitet 18

Gode links

Her finder du FNs 17 verdensmål.

Aktivitet 19 

Gode links

Statistikbanken under emner og "erhvervslivets sektorer - Landbrug, gartneri og skovbrug" kan du finde oplysninger om hvilke landbrugsvar, der produceres flest af. Her kan du også finde ud af, hvor i landet der er flest produktionsdyr - og hvilke der er flest af.

Under "priser og forbrug - Forbrug" kan du finde oplysninger på, hvor meget og hvilke typer kød, danskerne spiser.

Her kan du finde de officielle kostråd

Artikler 

Det Dyreetiske Råd har udtalt sig om det at man holder malkekvæg

Her finder du Fødevarestyrelsens årlige rapport over dyrevelfærden i Danmark

Her finder du Det Dyreetiske Råds udtalelse som Markedsdrevet dyrevelfærd og hvordan det kan bruges til at højne dyrevelfærden.

Artikel, der stiller spørgsmål ved om burhøns har dårligere dyrevelfærd end skrabehøns?

Regler

Hvis man i Danmark har produktionsdyr, kan man indgå en aftale om sundhedsrådgivning med en dyrlæge. Så kommer dyrlægen i et fast interval og ser til dyrene og rådgiver landmanden om, hvordan han bedst kan passe dyrene. Reglerne for disse aftaler kan du finde på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Her kan du læse om hvordan vi i Danmark fører kontrol med dyrevelfærden

Dyreværnsloven er den lov i Danmark, der beskriver, at alle dyr skal beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.