Benchmarking af halthed hos malkekøer

Formålet med nærværende projekt er at sammenligne (benchmarke) forekomsten af halthed og klovlidelser i Danmark med øvrige EU-lande (samt eventuelt…

Forekomsten af såvel halthed som klovlidelser er høj blandt danske malkekøer. Næsten en tredjedel af danske malkekøer er halte i større eller mindre grad. Samtidig er der en betydelig forekomst af klovlidelser (f.eks. 20 % af køerne med digital dermatitis og 6 % med sålesår) (Thomsen at al., 2012; Thomsen et al., 2019). Halthed og klovlidelser er ofte forbundet med smerte og udgør et væsentligt dyrevelfærdsmæssigt problem.

En række undersøgelser har set på forekomsten af halthed og klovlidelser i en række andre lande, men der findes indtil nu ikke noget samlet overblik over forekomsten på tværs af lande. Formålet med nærværende projekt er at sammenligne (benchmarke) forekomsten af halthed og klovlidelser i Danmark med øvrige EU-lande (samt eventuelt andre lande, som vurderes relevante). På sigt vil en sådan viden bl.a. kunne bruges til at identificere mulige risikofaktorer for halthed og klovlidelser. Det systematiske review vil blive forsøgt perspektiveret i forhold til ViD-projektet: ”Kvantificering af smitsomme husdyrsygdommes betydning for dyrevelfærd”.