Halthedsdynamik i danske malkekvægsbesætninger

I Danmark såvel som i udlandet har tværsnitsundersøgelser fundet at mellem 12 og 65 % af malkekøer på et givet tidspunkt viser tegn på halthed. Man ved dog ikke om det er de samme køer der er halte i lang tid eller gentagne gange eller om haltheden opstår og forsvinder hos mange forskellige køer i løbet af en given periode.

Et projekt fra 2015 havde til formål at undersøge halthedsdynamikken i nogle danske malkekvægsbesætninger.

Ved at halthedsvurdere alle køer i 4 besætninger hver 14. dag i et halt år, fik man et indblik i hvor ofte køerne haltede.

Projektet viste, at under halvdelen af køerne aldrig var halte i løbet af det halve år, mens resten af køerne var halte mindst en gang. Der var desuden en mindre andel af køerne der var halte mere end halvdelen af de gange hvor de blev undersøgt. Dette viser, at der var nogle køer der bar en stor del af den samlede ’halthedsbyrde’. Halthed er altid forbundet med reduceret dyrevelfærd og resultaterne af denne undersøgelse viser at halthed stadig er et betydeligt velfærdsproblem i danske malkekvægsbesætninger

Selvom der var en del variation mellem besætningerne, så fremgår det af resultaterne at halthederne var uensartet fordelt mellem dyrene, således at nogle køer bar en stor del af den samlede ’halthedsbyrde´. Halthed er altid forbundet med reduceret dyrevelfærd (er ofte forårsaget af smerter og selv hvis det ikke gør ondt, så vil den reducerede bevægelighed påvirke dyrets evne til at forsvare ressourcer og oppebære social rang) og kan være forbundet med reduceret produktion. Som nævnt ovenfor så ved man fra andre dyr og andre lidelser/skader at varigheden af en sådan har betydning for risikoen for langvarige negative konsekvenser i form af for eksempel smerter, som kan forværres og blive vanskeligere at behandle når de kronificeres.

Resultaterne af dette viste at halthed stadig er et betydeligt velfærdsproblem i danske malkekvægsbesætninger. Der er – dog i varierende grad mellem besætninger – behov for øget fokus på og viden om hvordan man undgår at køer oplever længere halthedsperioder, både i form af indgriben overfor nyligt opstående haltheder (medicinsk behandling, opstaldning i sygeboks eller skånehold) men også procedurer rettet mod dyr, der har haltet nogen tid (f.eks. i form af retningslinjer for behandling, bedring og efterfølgende aflivning).

Rapport over halthedsdyrnamik i danske malkekvægsbesætninger